۱۳۹۳ تیر ۸, یکشنبه

آلت نامه

رهبرکشور بفرمودند که ایران بی غم است
مشکل ما نون و کار نیست رشد جمعیت کم است

نرخ بیکاری به زیر صفر ، مردم شادمان
گرچه روز و شب حواله میکنند مادرمان

مجلس دلواپس ما هم چو بشنید همهمه
 دست به کار گشتند که آلت را بگیرند از همه

گر ببینیم کاندومی افتاده دست رعیتی
میکنیم با چنگ و دندان کاندومش را خط خطی

  جنس ممنوعه ست کاندوم، ضد شرع و دینمان
جرمش از تریاک وشیشه سخت تر و قیمت گران

کس نیفتد در خیال باطل وازکتومی
می فرستیمش به حبس پنج سال در آبخوری

آلتی که حرف رهبر را شمارد خایه اش
آلت مومن نباشد شرم  و لعنت بایدش

مرد مومن باید امشب زین و برگش ساز کند
چارده معصوم را نیت و عشق  آغاز کند

0 نظرات:

ارسال یک نظر